CiepłaWoda, teksty ulubionych autorów

1928 tekstów ulu­bionych autorów cy­tatów.

- Opo­wiedz mi, jak to ro­bi Osip - mruczał Oli­veira przy­cis­kając jej us­ta do swoich. - Prędko, bo mi krew uderza do głowy, dłużej tak nie mogę, to nie do wytrzymania.
- Bardzo [...] — czytaj całość

cytat

Naj­gor­sze chwi­le w życiu to te, kiedy nic się nie dzieje, bo to oz­nacza, że za­raz tra­fi człowieka coś niedobrego. 

cytat

– Ja­kiś wódz poszedł na­wet do więzienia zo­baczyć się z pre­mierem. [...]
– Dlacze­go mu­siał iść do więzienia?
– Wszys­tkich naszych po­lityków wsadza­my do więzienia, jak tyl­ko zos­taną wyb­ra­ni. Wy nie?
– Czemu?
– Żeby zao­szczędzić so­bie czasu. 

cytat

[...] w rzeczy­wis­tości nie ma­my gdzie iść, bo tam, gdzie chcieli­byśmy być, już jes­teśmy. Ja­pończy­cy bar­dzo ład­nie dają te­mu wy­raz w po­wie­dze­niu: „W dniu, w którym za­nie­chasz podróży, dot­rzesz do celu”. 

cytat

Nikt nie od­rzu­ca ciebie, od­rzu­ca tyl­ko to, kim jes­teś według je­go mniema­nia. Zresztą, jest to broń obo­sie­czna, nikt też nie ak­ceptu­je ciebie. Dopóki ludzie się nie obudzą, po pros­tu ak­ceptują lub od­rzu­cają po­siada­ne przez siebie wyob­rażenie o to­bie. Stworzy­li so­bie twój wi­zeru­nek i al­bo go od­rzu­cają, al­bo akceptują. 

cytat

To ty da­jesz moc de­monom, które zwalczasz. 

cytat

„Mówisz, że ja ci po­mogłem. Była to mo­ja przy­jem­ność, tańczyłem mój ta­niec. Po­mogło ci to, no to cu­dow­nie. Przyj­mij mo­je gra­tulac­je. Nicze­go mi nie zawdzięczasz”. 

cytat

Pe­wien gu­ru usiłował wy­jaśnić ja­kiemuś audy­torium, że ludzie sil­niej niż na rzeczy­wis­tość reagują na słowa. Żyją wręcz słowa­mi, żywią się ni­mi. Ja­kiś mężczyz­na wstał i zaprotestował:
– Nie zgadzam się z tym, że [...] — czytaj całość

cytat

Szczęście nie da się zde­finiować, opi­sać można je­dynie nie­szczęście. Przes­tań być nie­szczęśli­wy, to zro­zumiesz. Miłości nie można zde­finiować, brak miłości można. Kiedy pozbędziesz się bra­ku miłości – zrozumiesz. 

cytat

Mówienie ludziom „nie” jest wspa­niałą rzeczą, jest to część prze­budze­nia. I zro­zum, to nie jest egoizm. Egoiz­mem jest wy­maga­nie od in­nych, by żyli życiem, które aku­rat to­bie wy­daje się najwłaściw­sze. To jest egoizm. Żyć swoim życiem nie jest egoizmem. 

cytat
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Anthony de Mello