CiepłaWoda, teksty ulubionych autorów, strona 100

1928 tekstów ulu­bionych autorów cy­tatów.

Człowiek żyje krótko. Spra­wa prze­loto­wości świata. 

cytat

Dob­roczyn­ność jest praw­dziwą mas­ka­radą in­te­resow­ności przeb­ra­nej za altruizm. 

cytat

Za późno przyz­na­jemy, że je­dyną rzeczą, której nie żałuje­my, to nasze błędy. 

cytat

Takt po­lega na tym, że wiesz jak da­leko możesz po­sunąć się za daleko. 

cytat

Op­ty­mizm jest śle­py, pe­symizm gorzki. 

cytat

Op­ty­mizm i pe­symizm różnią się je­dynie w da­cie końca świata. 

cytat

W 1882 ro­ku Os­car Wil­de po raz pier­wszy przy­jechał do Stanów Zjed­noczo­nych. Cel­nik za­pytał go, co prze­wozi przez granicę.

- Nic, oprócz mo­jego ta­len­tu - od­po­wie­dział pisarz. 

cytat

- Trze­ba te­raz uwie­rzyć w pewną opo­wieść - zaczęła. - Kiedyś by­liśmy plam­ka­mi w oceanie, po­tem ry­bami, następnie jaszczu­rami i małymi ssa­kami, a wreszcie małpa­mi. I mnóstwo nas było po­między. Ta ręka [...] — czytaj całość

cytat

Kiedy jes­teśmy szczęśli­wi, jes­teśmy zaw­sze dob­rzy, lecz kiedy jes­teśmy dob­rzy, nie zaw­sze jes­teśmy szczęśliwi. 

cytat
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Oscar Wilde