CiepłaWoda, ulubione teksty

8184 teksty ulu­bionych Użyt­kowników.

xxx

Miałem Cię każdą chwilą
Prze­mienię to we wspomnienie
Two­je ciepło będzie ze mną
Słod­ki smak ust mam na twarzy
Za­pach w każdym oddechu
Drżenie rąk w kie­sze­ni
Nie odej­dziesz dziś ani jutro
Lecz kiedy Ci pozwolę
Wyr­wać się z mo­jej pamięci 

wiersz • 13 grudnia 2018, 14:50

Gdy oczy ot­warte już z łez, smak so­li po­zos­ta­je na długo. 

myśl • 11 grudnia 2018, 17:31

Nie zo­baczysz ludzi, gdy sam nie jes­teś człowiekiem. 

myśl • 10 grudnia 2018, 17:59

Ludzie, ta stro­na nie jest mo­ja ani ich i ani wasza a Wi3c Twoja...
Ty ma­ja być plu­siki i mi­nusi­ki a opi­nia ma być komentarzem!
Raz 

aforyzm • 6 grudnia 2018, 04:01

Gdy nie potrafię zapomnieć

zaw­sze będę pa­miętać bur­szty­nowe oceany
każdą falę kładącą na mnie dreszcz
ilek­roć spo­tykałam się z ni­mi w jed­nej li­nii

bezdźwięczną nić po­rozu­mienia
aż do kłębka niczym u Ariad­ny

nieg­dyś lu­bił pieścić wewnętrzne strony
dłoni drżących nieśmiałością
w ten zas­ka­kująco sub­telny sposób

a wszys­tko to było jak nieme wyznania
skry­wane przed całym światem 

wiersz • 3 grudnia 2018, 20:18

Żeby zdo­być niez­do­byte mu­sisz zro­bić to cze­go nie zro­bił nikt. 

myśl • 2 grudnia 2018, 13:24

Fraszka na polonistkę

Słysze­liśta cho­py wszelkie
Jak zdo­być ko­biece serce?
Po­noć me­toda z sa­mej Francyji
Ta­ka że dziołcha za­wiśnie Ci na szyji
Po­noć to zrychto­wały pro­feso­ry z Paryża
Mówią i go­dają, że ważna jest pisanina
Ależ nie ta­ko, by­le jako
Tyl­ko ta­ko ład­no, ta­ko gładko
Ta­ko z or­togra­fiją zaznano
I o gra­maty­ce nie za­pomi­naj­ta
W dob­rem pi­saniu nauki pobierajta
Wten­czas piórem z łatwością
Niewieście każde Waszym będzie
I ka­lig­ra­fiją swą zacną do sy­pial­ni zaciągniecie

Odtwórz  

fraszka • 22 listopada 2018, 19:48

ASer­ca są po to aby je połamać
Uczu­cia zaś po to by nie czuć nic
Jeśli Ci przyszło raz mnie okłamać
To jes­tem już wol­ny tak sa­mo jak Ty 

anegdota • 19 listopada 2018, 06:03

MIŁOŚĆ POMOC KURES…..

Odkąd od­jechałaś w ciemność
Ser­ce wy­bijało me­lodie, „MIŁOŚĆ”
Odkąd zab­rało Ciebie przeznaczenie
Us­ta całowały Ciebie namiętnie

W ho­telu tym gdzie ob­ra­zy jeleni
W po­koju gdzie zasłony w ko­lorze zieleni
I choć to był Nasz os­tatni dzień tej nocy
To ser­ce mo­je ckli­wie krzyczy POMOCY!

Lecz kiedyś trze­ba za­cisnąć pięści
Ze smut­kiem marząc o Twej piersi
Trze­ba się poz­bierać, wziąć się w garść
Od­po­wiedz tyl­ko, CZE­MU ODESZŁAŚ KUR….MAĆ?

Odtwórz  

wiersz • 14 listopada 2018, 18:55

Droga Pani

Cześć dziew­czy­no, kobieto?
Przep­raszam Dro­ga Pa­ni
Dzień Dob­ry, ser­decznie witam

Zmieniłaś mnie, nie zmieniam się
I choć już nie będę mężczyzną
Przy bo­ku Twym, nie śnisz o tym?

Wiem, nie zniżysz się do po­ziomu mego
Czy nie byłem [...] — czytaj całość

wiersz • 10 listopada 2018, 19:48
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

M44G