CiepłaWoda, ulubione teksty

8114 tekstów ulu­bionych Użyt­kowników.

Przed wypoczynkiem

Na drze­wach nie rośnie
Pie­chotą nie chodzi
Na ziemi leży
Leży, lecz żywą nazywana
Zmusza ludzi do schylania

Ją się nie przej­muj, jej nie służ
Zaj­mij się sobą i innymi
Mało cza­su masz bo czy z nią czy też nie
Położysz się w wzdłuż i nie wsta­niesz już

Odtwórz  

wiersz • 5 maja 2018, 19:21

Droga wyboru

Cza­sami sta­jesz na roz­drożu
To czas na wybór, wybór Twój
Los zde­cydo­wał tak, a nie inaczej
Zos­taw to, lub coś zmień

Zapłacz, lękaj się, ra­duj się i śmiej
Nie ważne, co zro­bisz, to ja wiem

Że wy­bie­rzesz i pójdziesz, bo iść musisz
Nie możesz się cofnąć, to nie możli­wym jest
Pa­miętaj o blis­kich swych, i ma­sie in­nych żyć
Pa­miętaj, aby pa­miętać, sam mu­sisz ŻYĆ

Odtwórz

(Kto by się spodziewał, że tak da­leko dojdę.) 

wiersz • 29 kwietnia 2018, 19:38

Mo­ja miłość do Ciebie jest zaw­sze tak wielka,
jak wiel­kie są te po­wody,
które mi sa­ma da­jesz
na­wet dla jej też istnienia.. 

myśl • 24 kwietnia 2018, 21:24

Widzisz, faj­ne cza­sem śliczne a zmien­ne to stałe
Co lo­giczne jest tak pros­te jak skomplikowane.. 

myśl • 22 kwietnia 2018, 21:53

***

Przyszła do mnie stara
Choć nie może, zardzewiała
Za młodu nieśmier­telna umarła

Z prawdą się brata
Koi i ra­ni zarazem
Jest pod­porą świata
Jest na drodze głazem

Przyszła sta­ra i za młodu zar­dze­wiała zmarła
Urodziła się we mnie za­biła, zra­niła ser­ce zab­rała

Odtwórz  

wiersz • 21 kwietnia 2018, 22:18

Kolory

On podążał w ciemność
Je­go ko­lorem była czerń
Zła Miłość, w ser­cu jak cierń
Przy­jaciółką je­go była samotność

Pew­ne­go dnia dos­trzegł Ją
Pokłócił się z sa­mot­nością swą
Pożądał Jej w no­cy i w dzień
Je­go ko­lorem była czerwień

Pra­cował nad sobą, aż za nad­to
Poszedł za­kupić okrągłe złoto
Uklęknął oświad­czając się
Za­miast Tak usłyszał Nie

Zła Miłość, w ser­cu jak cierń
Przy­jaciółką je­go była samotność
Je­go ko­lorem była Zdrada

Odtwórz  

wiersz • 14 kwietnia 2018, 21:50

Miałkość obrodzi
nakręcając na nowo.
Raźniej­sze tętno. 

haiku • 13 kwietnia 2018, 12:09

Murowane

Sta­tus mój
Sięgaj ból
Szczy­ty gór
Strzępy piór
Ty­siąc ról
Brak dwóch pól
Żaden wzór
Nie jest cool
Piep­rz i sól
One and Null
Cool jest wór
Rzekł mi król
Rzekł i wbiegł
W szo­ku w mur
Bo miał łeb
Którym truł...

Jeśli miałbym za­miast mózgu
Je­den mi­lion tępych wiór
Na­wet wte­dy dla Twej wie­dzy
Znałbym mi­lion króla skór... 

wiersz • 8 kwietnia 2018, 21:16

23:14

gdy gra­nat nieba mus­ka ziemię
is­krzą się myśli wez­bra­ne 

gdzieś w szmerze ciem­ności ciał 
skryły się ry­sy dni
i zbłąka­ne spoj­rzeń drgania

gdy­by tyl­ko za­pa­lić światło
od tak na pstryk­nięcie palcami
prysła by ich niezliczoność

może wte­dy przes­tałabym bywać
a wreszcie zaczęła być  

wiersz • 6 kwietnia 2018, 14:25

Dlaczego huczy we mnie wiatr?

choć by­wam bez­wied­nie balansując
niczym opuszki smy­kające się po strunie
niez­darnie ka­lecząc przy każdej próbie

za­ciśnięte pięści pog­ry­zione po­duszki
dzień spo­wity mil­cze­niem cisza tyl­ko gra
prze­wer­to­wanym za­pom­ni­kiem chwil

a po­wiada­li o uk­ry­tej słodyczy cierpienia
bólu sycącym na ja­kiś czas dla przetrwania
lecz przez łzy na­wet krew sta­je się słona 

wiersz • 3 kwietnia 2018, 20:07
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Papużka