CiepłaWoda, teksty znajomych

10743 teksty zna­jomych Użyt­kowników.

Z pamiętnika wciąż niedorosłej.

Człowiek myśli, że już dorósł, a tu proszą cię o dowód.

Na wi­no zaw­sze jest się za młodym.

Roz­dział 26, stro­na 6, wers 28 

dziennik • przedwczoraj, 21:09

* * *

Mam, tak sa­mo jak ty
Zda­nie swo­je, a z min
Naj­piękniej­szy swój świat
Bu­duję go każde­go dnia
A nocą, gdy nie przychodzą sny
Zat­rzy­muję ten czas 
Ry­suję słowa­mi swój świat
by ktoś zo­baczyć go mógł

I na skrzydłach jak ptak 
Będę le­ciał co sił 
Tam, gdzie mo­je sny, 
I tu­tej­sze ko­loro­we dni  

wiersz • 21 maja 2018, 11:34

Na stałe za­pisa­li się w naszym ser­cu, nie ci ludzie, którzy mają szczególne cechy fi­zyczne, czy cha­rak­te­ru, ale ci co przez swoją obec­ność i ges­ty zmieni­li nasze życie i sposób pos­trze­gania świata 

myśl • 21 maja 2018, 11:25

Nie ważne cze­go szu­kasz, ale co znajdujesz... 

myśl • 21 maja 2018, 09:26

Naszła mnie chęć na śledzie, to te­raz jes­tem w biedzie 

myśl • 19 maja 2018, 11:26

Życie jest dro­gie, a ludzie wciąż tani. 

myśl • 15 maja 2018, 21:22

Mogę je­dynie po­legać na ka­napie...bo.nie ma nic in­ne­go na czym mogę się wesprzeć... 

myśl • 15 maja 2018, 19:33

Starzec

Przy­siadł nad wodą, nad­szedł bez słów, jak zmierzch,
od­dech je­go ciężar niósł, spo­kojem dźwigany.
Po prze­ciw­nej stro­nie blasku,
wątły rzu­cił cień.

Złączył suche dłonie
zna­kiem blizn, bruzd i drżeń,
wyrzeźbione jak ko­ryta sta­rych rzek,
słońcem i wiatrem, [...] — czytaj całość

wiersz • 15 maja 2018, 19:00

Oddech nocy

poetyc­ka miłość
kocha sa­mot­ne noce

po której myśl
spływa jak po źdźble

opa­dając ciep­lej, nieopodal
na­macal­nych zbliżeń
w cieniach słów
z in­ne­go wy­miaru, zostawiam
do­tyk na tobie

pop­ro­wadź go sama
wska­zując na so­bie miejsca
które otaczasz spełnieniem

Odtwórz  

erotyk • 14 maja 2018, 23:47

Za­milkło niebo,
sreb­rem noc­nych pro­mieni,
lękiem, kruchych dni. 

haiku • 13 maja 2018, 20:39
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Vergil