CiepłaWoda, teksty znajomych

10861 tekstów zna­jomych Użyt­kowników.

Czy to męska, czy kobieca
tak bar­dzo lud podnieca
co tam skry­wa kieca

In­sp. zain­te­reso­wanie fil­mem "Kler" 

myśl • przedwczoraj, 21:27

By­cie dob­rym nie wno­si nic lepszego.

mniej­sze zło. 

myśl • 15 października 2018, 15:43

Zarówno wol­ność jak i jej brak niosą ze sobą zag­rożenia, lecz tyl­ko wol­ność da­je szansę ich pokonania 

myśl • 14 października 2018, 12:23

ar­gu­men­ty pot­ra­fią od­wra­cać spojrzenie... 

myśl • 13 października 2018, 10:58

Po­wiedz człowieko­wi że cze­goś nie ma, co mają in­ni, a uczy­nisz go nieszczęśliwym 

myśl • 10 października 2018, 22:35

Roz­da­jemy kar­ty, choć grę narzu­ca życie. 

myśl • 7 października 2018, 19:58

Cza­sami prze­sadzam, gdy kwiat­ki nie rosną.

Ja, narcyz. 

myśl • 7 października 2018, 19:09

Cza­sem wiążemy Bo­gu tak moc­no ręce, że nic nie może zdziałać
Wszak pis­mo powiada
Wszys­tko, co zwiążecie na ziemi, będzie związa­ne w niebie, a co roz­wiążecie na ziemi, będzie roz­wiąza­ne w niebie. 

myśl • 7 października 2018, 10:55
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

szpiek