CiepłaWoda, teksty ulubionych autorów, strona 2

1928 tekstów ulu­bionych autorów cy­tatów.

Każda za­kocha­na pa­mięć przecho­wuje swo­je mag­da­len­ki [...]. 

cytat

Skąd tu wie­dzieć, jak mogło było za­kończyć się coś, co nie miało początku, co uka­zało się od środ­ka i znikło bez ok­reślo­nego kształtu, rozpływając się na skra­ju in­nej mgły? 

cytat

„Chy­ba nig­dy ni­kogo nie od­rzu­ciłam nap­rawdę. Po pros­tu ludzie po­zos­ta­wali gdzieś po­za mną i tyle”. 

cytat

Fa­mom zdarzają się na­der wspa­niałomyślne ges­ty, na przykład: gdy fa­ma spo­tyka biedną upadłą nadzieję u stóp pal­my ko­koso­wej, za­biera ją do auto­mobi­lu, wiezie do siebie, for­sownie ją odżywia i dos­tar­cza roz­ry­wek tak [...] — czytaj całość

cytat

Wychodząc z Lu­na Par­ku, kro­nopio widzi,
że je­go ze­garek się spóźnia, że je­go ze­garek się spóźnia, że je­go zegarek.
Smu­tek kro­nopia wo­bec tłumu fam
idących w górę ulicą Cor­rien­tes o godzi­nie je­denas­tej dwadzieścia,
pod­czas gdy on, przed­miot zielo­ny i wil­gotny, idzie o je­denas­tej piętnaście. 

cytat

Dla ro­weru, stworze­nia łagod­ne­go i o po­tul­nym spo­sobie by­cia, obec­ność na­pisów za­kazujących mu przek­racza­nia pięknych oszklo­nych drzwi jest upo­korze­niem i zniewagą. [...] we wszys­tkich bez wyjątku kra­jach świata zab­ra­nia się wpro­wadza­nia ro­werów. Niektórzy do­dają „i psów”, co potęgu­je tak w ro­werach, jak i w psach ich kom­plek­sy niższości. 

cytat

To, co jest nap­rawdę no­we, zachwy­ca lub przeraża. 

cytat

Cóż za cu­dow­ne zajęcie iść so­bie bul­wa­rem Ara­go licząc drze­wa i co pięć kasztanów zat­rzy­mywać się na chwilę na jed­nej nodze w ocze­kiwa­niu, żeby ktoś spoj­rzał, a wte­dy, wy­daw­szy krótki, suchy ok­rzyk, zakręcić się ni­by bąk, z ręka­mi roz­postar­ty­mi, na po­dobieństwo pta­ka Ca­kuy, który za­wodzi na drze­wach północ­nej Argentyny. 

cytat

Jeżeli bu­ty uwierają - to dob­ry znak. Coś się tu dzieje, coś, co nas wska­zuje, co głucho nas us­ta­wia, co nas określa. 

cytat

Tam w głębi tkwi śmierć, chy­ba że pos­pie­szy­my się, przy­bieg­niemy przed nią i zro­zumiemy, że już wszys­tko jedno. 

cytat
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Julio Cortázar