CiepłaWoda, teksty z lipca 2016 roku

5 tekstów z lip­ca 2016 ro­ku – auto­rem jest CiepłaWo­da.

Miłość boża nie zna gra­nic, dopóki ich człowiek nie postawi.. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 31 lipca 2016, 21:25

Cisza ma zaw­sze os­tatnie słowo.. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 29 lipca 2016, 23:25

* * *

Jeszcze we mnie ciągle gra,
ta or­kies­tra mocą świer­szczy.
W tej or­kies­trze je­den rytm
stał się dla mnie naj­cenniej­szy..

Płynie obok kwiatów woń,
i ma­ciej­ka się prze­bija.
Ko­lo­ro­wy zachód słońca
po­to­ka­mi smut­ku spi­jam..

Chciałabym po­jechać raz,
twym po­ciągiem, w ma­gii stronę.
Naz­bierałabym [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 23 fiszki • 19 lipca 2016, 09:53

Tyl­ko Anioł pot­ra­fi z ni­kogo stworzyć Anioła..

in­sp. Vergil 

myśl
zebrała 24 fiszki • 12 lipca 2016, 23:26

"Tyl­ko wyjątko­wy człowiek, może spra­wić, że ktoś zwykły, poczu­je się wyjątko­wo"- CW.

Dziękuję Wyjątko­wym, Wspa­niałym ludziom:

giuliet­ka- za poez­je moich snów, łzy wzruszenia..
Sier­joża- za poczu­cie hu­moru, dzięki które­mu chce się moc­niej żyć..
Ko­jak- za lawiny [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 23 fiszki • 3 lipca 2016, 00:33

CiepłaWoda

***************************************************************************************************************** Informuję, że z dniem dzisiejszym 26.07.2010 wszystkie moje dane personalne i fotografie, filmy treści pisane, itd. są obiektami moich praw autor­skich (zgodnie z Konwencją Berneńską). W celu komercyjnego wykorzystania wszystkich, wyżej wymienionych obiektów praw autorskich, w każdym konkretnym przypadku wymagana jest moja pisemna zgoda.**** "Nic do mnie nie należy, prócz spokoju serca i błękitu nieba"

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

CiepłaWoda

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

12 stycznia 2018, 08:47onejka sko­men­to­wał tek­st anioły zwiały, pióra zos­tały po­zamiata­ne kiedyś [...]

11 stycznia 2018, 23:07yestem sko­men­to­wał tek­st anioły zwiały, pióra zos­tały po­zamiata­ne kiedyś [...]

11 stycznia 2018, 21:16IKON sko­men­to­wał tek­st daj Bo­gu swój czas [...]

11 stycznia 2018, 21:16IKON sko­men­to­wał tek­st Pusty grób Je­zusa pot­ra­fi [...]

11 stycznia 2018, 20:53CiepłaWoda do­dał no­wy tek­st anioły zwiały, pióra zos­tały po­zamiata­ne kiedyś [...]

27 grudnia 2017, 21:46la da­me sko­men­to­wał tek­st c(zło)wiek pros­to(padły)

27 grudnia 2017, 12:05fyrfle sko­men­to­wał tek­st Gdy spot­kasz człowieka, ustąp mu [...]

27 grudnia 2017, 09:07onejka sko­men­to­wał tek­st Gdy spot­kasz człowieka, ustąp mu [...]

27 grudnia 2017, 08:56Naja sko­men­to­wał tek­st Gdy spot­kasz człowieka, ustąp mu [...]

27 grudnia 2017, 00:11CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Brak ocze­kiwań...brak roz­cza­rowań!